Skip to content

Floyd-Warshall算法

Floyd算法实现

给定有向或无向图\(G\),设\(d[][]\)是1-based的邻接矩阵(其中\(d[i][i]=0\)),则Floyd算法实现如下:

for (int k = 1; k <= n; ++k) {
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    for (int j = 1; j <= n; ++j) {
      d[i][j] = min(d[i][j], d[i][k] + d[k][j]); 
    }
  }
}

可以理解成:最外层循环依次用每个节点(\(k\))做中间节点,看是否能得到任意两点(\(i,j\))间的距离。经过O(\(n^3\))计算之后,就得到两两节点间的最短距离。

例题